ZÁPIS VH TC Holešov ze dne 26. 1. 2019

28.01.2019 13:19

1. Zahájení

            Předseda TC provedl zahájení Valné hromady (dále jen VH) TC Holešov v 18 hod. Informoval o stavu přítomných delegátů (30 přítomných delegátů). VH nebyla tak uznána usnášeni schopná a byla ukončena. Po 30 minutách byla zahájena druhá VH usnášení schopná s počtem přítomných členů 39.

Jednací řád VH

            K předloženému jednacímu řádu nebylo připomínek, byl schválen všemi delegáty.

Pracovní předsednictvo

VV (Janalík, Páleník, Jirsa, Leško) byl navržen jako pracovní předsednictvo valné hromady i jako mandátová komise. Návrh složení pracovního předsednictva byl delegáty schválen. Řízením VH byl pověřen Zdeněk Janalík.

Program VH

K předloženému návrhu programu VH nebylo připomínek, byl schválen všemi přítomnými.

2. Zpráva o činnosti VV

            Zprávu o činnosti VV přednesl Zdeněk Janalík. Ve zprávě informoval o důležitých oblastech, které byly projednávány na zasedáních VV a byly hlavní náplní činnosti uplynulého období (oprava střechy skladu). Úspěšně proběhly turnaj spolku ve 4hře.

O výsledcích v soutěžích tenisového svazu informoval Miroslav Páleník. Družstvu dospělých se ve vyšší třídě umístilo uprostřed tabulky. Dobrých výsledků dosáhlo i družstvo žáků. M. Páleník poděkoval všem reprezentantům oddílu.

3. - 4. Zpráva o hospodaření a o revizi hospodaření

            Zprávu o hospodaření přednesl Dušan Leško. Zpráva obsahovala přehled hospodaření za rok 2018. Přehled výsledku hospodaření byl k dispozici delegátům. Informoval VH také o provedených kontrolách hospodaření a výsledku inventarizace majetku.

5. Zpráva MK

Zprávu přednesl Zdeněk Janalík. Na VH bylo přítomno 39 delegátů. VH je schopna se usnášet.

6. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2019

Byl schválen návrh

muži 1700 Kč

ženy 1000 Kč

mládež a studenti 500 Kč

přidružení členové 20 Kč

schvaluje pronájem kurtů nečlenům klubu:

dvouhra 120 Kč / 1 hod. a kurt (2 hráči nečlenové po 60 Kč)

čtyřhra 160 Kč / 1 hod. a kurt (4 hráči nečlenové po 40 Kč)

Nečlen platí za pronájem, i když hraje se členem TC.

 

7. Plán práce na rok 2019

Zprávu přednesl Zdeněk Janalík a VH vzala plán práce na vědomí.

-          2 turnaje žáků v červenci – zorganizuje Dan Horejš

-          turnaj ve 4hrách – přebor klubu - první sobotu v září

Údržba areálu:

-          běžná údržba

-          oplocení – zídka – dle finančních možností klubu

 

8. Přihlášení družstev do soutěží tenisového svazu

Zprávu přednesl Miroslav Páleník. Přihlášky podá TC u družstva žáků a dospělých.

9. Diskuse

-          F. Žerava – dotaz na pojištění klubu – klub je pojištěn majetkově i úrazově.

-          M. Kunc – navrhuje oznámit termíny turnajů do přehledu akcí města

-          D. Horejš – žádal o větší časový prostor pro mládež. Dá se využít nové hřiště 1. ZŠ s umělým povrchem. Po diskuzi dalších přítomných  (E. a T. Tuček, P. Daněk, P. Hasala) se hlasováním schválil výhodnější rozvrh hraní mládeže v květnu a červnu

-          V. Dohnal měl dotaz na nové osvětlení kurtů – investice cca 300 tis. Kč  – rozhodnou finanční možnosti klubu

-          M. Kula navrhuje, aby se výroční schůze konaly v pátek, protože se v sobotu věnuje manželce. J. Lošťák mu doporučil, aby manželku přihlásil do TC. Terníny i nadále bude určovat výbor.

-          P. Sláma žádal, aby nečlenové klubu platili startovné na turnajích ve stejné výši jako členové TC

-          P. Hasala – doporučil zahájit jarní ošetření kurtů dříve – rozhoduje počasí a možnosti dodavatele prací

-          Předseda zdůraznil, že příští schůze bude volební a je nutná obměna členů výboru a to minimálně na funkci předsedy a pokladníka. Požádal přítomné aby v průběhu roku přicházeli s návrhy obměny výboru.

10. Schválení návrhu usnesení

            K navrženým usnesením nebyly vzneseny připomínky.

11. Ukončení VH

Předseda poděkoval všem účastníkům VH za práci ve prospěch TC. Oficiální jednání VH bylo ukončeno v 19,30 hod. a pokračovalo neformálním posezením.

V Holešově dne 26. 1. 2019