ZÁPIS VH TC Holešov ze dne 11. 1. 2020

16.01.2020 10:43

1. Zahájení

            Předseda TC provedl zahájení Valné hromady (dále jen VH) TC Holešov v 18 hod. Informoval o stavu přítomných delegátů (33 přítomných delegátů). VH nebyla tak uznána usnášeni schopná a byla ukončena. Po 30 minutách byla zahájena druhá VH usnášení schopná s počtem přítomných členů 47.

Jednací a volební řád VH

            K předloženým řádům nebylo připomínek, byl schválen všemi delegáty.

Pracovní předsednictvo

VV (Janalík, Páleník, Jirsa, Leško) byl navržen jako pracovní předsednictvo valné hromady i jako mandátová komise. Návrh složení pracovního předsednictva byl delegáty schválen. Řízením VH byl pověřen Zdeněk Janalík.

2. Program VH

K předloženému návrhu programu VH nebylo připomínek, byl schválen všemi přítomnými.

3. - 4. Zpráva o hospodaření a o revizi hospodaření

            Zprávu o hospodaření předložil Dušan Leško. Zpráva obsahovala přehled hospodaření za rok 2019. Přehled výsledku hospodaření byl k dispozici delegátům. Informoval VH také o provedených kontrolách hospodaření a výsledku inventarizace majetku.

5. Zpráva o činnosti TC

O výsledcích v soutěžích tenisového svazu informoval Miroslav Páleník. Družstvu dospělých se ve vyšší třídě umístilo na 2. místě. Dobrých výsledků dosáhlo i družstvo žáků a obsadilo ve své soutěži 4. místo. M. Páleník poděkoval všem reprezentantům oddílu, které ohodnotí výbor klubu.

Zprávu o činnosti přednesl Zdeněk Janalík. - bilancoval 25 let činnosti TC, kdy po tuto dobu předsedal. Poděkoval všem, kteří se na činnosti spolku podíleli. Za čtvrtstoletí se podařilo právně vyřešit osamostatnění klubu a majetkově posílit areál klubu. Vybudoval se 4. kurt, postavila nová klubovna, sklad, odrazové zdi, pergola, oplocení, kanalizace. Do budovy klubu je přiveden plyn, opravila se střecha a vyměnila okna. Zrealizovaly se taky všechny kurty.

Dařilo se také sportovně - každý rok klub stavěl 1 až 2 družstva do soutěží JMTS a dle možností byly pořádány turnaje mládeže. Tradicí se stal také přebor klubu ve čtyřhrách.

Finančně je spolek v dobré kondici a zvládl i výše uvedené náročné akce. Závěrem Z. Janalík popřál klubu zachování přátelské atmosféry ve spolku a jeho další rozvoj.

Ocenění vítězů zářijového turnaje – protože počasí nedovolilo v září dohrát přebor klubu ve čtyřhrách, došlo k určení vítěze losem. Pamětní talíře pro vítěze převzal pár Roman Vašut a Zdeněk Chvátal.

6. Zpráva mandátní komise

Zprávu přednesl Zdeněk Janalík. Na VH bylo přítomno 47 delegátů. VH je schopna se usnášet.
 

7. Volba členů VV a KK a předsedy TC

VV:  Zdeněk Janalík, Lubomír Jurášek st., Miroslav Páleník st., Vladimír Jirsa, Jan Novák, Roman Vašut, Miroslav Pánek

Pro: 47
Proti:
Zdržel se:

Předseda: Jan Novák
Pro: 47
Proti:
Zdržel se:

KK: Jiří Doležel, Miloslav Růžička, Dušan Leško
Pro: 47
Proti:
Zdržel se:

Schůzi i nadále vedl Z. Janalík, kterého tímto pověřil nový předseda.

8. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2020

Protinávrh J. Žeravy na zvýšení členských příspěvků neprošel.

Byl schválen původní návrh

 • muži 1700 Kč
 • ženy 1000 Kč
 • mládež a studenti 500 Kč
 • přidružení členové 20 Kč

schvaluje pronájem kurtů nečlenům klubu:

 • dvouhra 120 Kč / 1 hod. a kurt (2 hráči nečlenové po 60 Kč)
 • čtyřhra 160 Kč / 1 hod. a kurt (4 hráči nečlenové po 40 Kč)
 • Nečlen platí za pronájem, i když hraje se členem TC.

9. Plán práce na rok 2019

Nově zvolený předseda spolku seznámil přítomné s tím, že bude udržena příjemná atmosféra v klubu. Časový prostor na kurtech se má zlepšit po jednání s městem a s žopskými tenisty, kdy se ukazuje šance lépe využít žopské antukové dvorce. Zatím ale není jasné financování jejich údržby a stříkání. V budoucnu budeme lépe využívat webových stránek klubu. Zvýšení příspěvků členů není zatím aktuální. Dvorce bude vhodné doplnit osvětlením a zavěšením sítí mezi kurty. Financovánílze vylepšit získáním sponzorů a dotací.

 1. Turnaje spolku:
 • turnaje žáků organizuje Daniel Horejš
 • turnaj ve 4hrách – přebor klubu - první sobotu v září 5. 9. 2020
 1. Údržba areálu:
 • běžná údržba
 • a dále dle finančních možností

10. Přihlášení družstev do soutěží ČTS

 1. St. žáci
 2. Dospělí

11. Diskuse:

         - P. Daněk – využití žopských kurtů zlepší komfort všech

         - F. Žerava – víc informací na webu

- J. Formel – opakuje se blokace kurtů v systému a hráči se neostaví. Je to vůči ostatním neseriózní

- P. Pouzar – pomohla by on-line kamera

- F. Žerava – brigád se zúčastňují jen starší ročníky

- D. Horejš – zajistí organizaci turnaje žáků

12. Schválení návrhu usnesení

            K navrženým usnesením nebyly vzneseny připomínky.

13. Ukončení VH

Z. Janalík poděkoval všem účastníkům VH za práci ve prospěch TC. Oficiální jednání VH bylo ukončeno v 19,30 hod. a pokračovalo neformálním posezením.