Program valné hromady 2022 a jednací řád

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY

TC Holešov, z. s.

 

 1. Zahájení

 

 

 1. Schválení programu VH.

 

 1. Zpráva o činnosti VV TC Holešov, z. s., za období 2020-2021

 

 

 1. Zpráva o hospodaření za období 2020-2021

 

 1. Zpráva o revizi hospodaření za období 2021.

 

 1. Zpráva mandátové komise.

 

 1. Změny ve Výkonném výboru. Volba Kontrolní komise.

 

 1. Výše členských příspěvků 2022, ceny pronájmu kurtů, sazba na použití vozidla při cestě na mistrovské zápasy.

 

 1. Plán práce na rok 2022.

 

 1. Přihlášení družstev do soutěží tenisového svazu.

 

 1. Diskuse k předneseným zprávám a návrhům.

 

 1. Schválení návrhu usnesení Valné hromady.

 

 1. Ukončení Valné hromady

 

 

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY (dále jen VH) TC Holešov, z. s.

 

Článek 1 - Pracovní předsednictvo

 1. Jednání VH řídí pracovní předsednictvo, které tvoří 3 zástupci Výkonného výboru (dále jen VV) a Kontrolní komise (dále jen KK).
 2. Pracovní předsednictvo zvolí ze svého středu předsedajícího VH.
 3. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony k zajištění průběhu jednání VH.

Článek 2 - Delegáti VH

 1. O záležitostech VH jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti VH, kteří jsou pověřeni mandátem. V případě pochybnosti o platnosti mandátu, rozhoduje o jeho platnosti hlasováním VH.
 2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, předkládat pracovnímu předsednictvu podněty a připomínky. Diskusní příspěvek je omezen na dobu 3 minut. Pracovní předsednictvo může na žádost diskutujícího rozhodnout o prodloužení časového limitu. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy se diskutující opakuje nebo se zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné.
 3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. K přijetí je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů.
 4. K jednání VH mohou být přizváni hosté, kteří mohou se souhlasem pracovního předsednictva vystoupit v diskusi.

 

Článek 3 - Mandátová komise

 1. VH volí Mandátovou komisi (dále jen MK), v počtu 3 členů. Ke zvolení člena MK stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. Volba členů komise je prováděna veřejným hlasováním delegátů.
 2. MK ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu přítomných delegátů, zjišťuje, zda je VH způsobilá se usnášet.
 3. MK si zvolí ze svého středu člena, který přednese zprávy a návrhy komise.
 4. VH může odhlasovat, že funkci MK bude provádět pracovní předsednictvo.

 

Článek 4 - Způsob hlasování

 1. VH je schopna jednat a usnášet se je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů.
 2. O předložených návrzích jednají delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí v jakém byly předloženy (o protinávrzích se hlasuje napřed).
 3. K platnosti usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.

 

Článek 5 - Závěrečná ustanovení

 1. V případě nedostatečného počtu delegátů bude VH ukončena. Nová, druhá VH bude svolána a zahájena po 30 minutách po ukončení první VH. Nová VH má shodný program jednání a je usnášeni schopná s počtem přítomných delegátů.
 2. Jednací řád nabývá účinnosti schválením VH.