Zápis VH TC Holešov ze dne 11. 1. 2020

1. Zahájení
Předseda TC provedl zahájení Valné hromady (dále jen VH) TC Holešov v 18 hod. Informoval o stavu přítomných delegátů (33 přítomných delegátů). VH nebyla tak uznána usnášeni schopná a byla ukončena. Po 30 minutách byla zahájena druhá VH usnášení schopná s počtem přítomných členů 47.

Jednací a volební řád VH

K předloženým řádům nebylo připomínek, byl schválen všemi delegáty.

Pracovní předsednictvo

VV (Janalík, Páleník, Jirsa, Leško) byl navržen jako pracovní předsednictvo valné hromady i jako mandátová komise. Návrh složení pracovního předsednictva byl delegáty schválen. Řízením VH byl pověřen Zdeněk Janalík.

 

2. Program VH
K předloženému návrhu programu VH nebylo připomínek, byl schválen všemi přítomnými.

 

3. - 4. Zpráva o hospodaření a o revizi hospodaření
Zprávu o hospodaření předložil Dušan Leško. Zpráva obsahovala přehled hospodaření za rok 2019. Přehled výsledku hospodaření byl k dispozici delegátům. Informoval VH také o provedených kontrolách hospodaření a výsledku inventarizace majetku.

 

5. Zpráva o činnosti TC
O výsledcích v soutěžích tenisového svazu informoval Miroslav Páleník. Družstvu dospělých se ve vyšší třídě umístilo na 2. místě. Dobrých výsledků dosáhlo i družstvo žáků a obsadilo ve své soutěži 4. místo. M. Páleník poděkoval všem reprezentantům oddílu, které ohodnotí výbor klubu.

Zprávu o činnosti přednesl Zdeněk Janalík. - bilancoval 25 let činnosti TC, kdy po tuto dobu předsedal. Poděkoval všem, kteří se na činnosti spolku podíleli. Za čtvrtstoletí se podařilo právně vyřešit osamostatnění klubu a majetkově posílit areál klubu. Vybudoval se 4. kurt, postavila nová klubovna, sklad, odrazové zdi, pergola, oplocení, kanalizace. Do budovy klubu je přiveden plyn, opravila se střecha a vyměnila okna. Zrealizovaly se taky všechny kurty.

Dařilo se také sportovně - každý rok klub stavěl 1 až 2 družstva do soutěží JMTS a dle možností byly pořádány turnaje mládeže. Tradicí se stal také přebor klubu ve čtyřhrách.

Finančně je spolek v dobré kondici a zvládl i výše uvedené náročné akce. Závěrem Z. Janalík popřál klubu zachování přátelské atmosféry ve spolku a jeho další rozvoj.

Ocenění vítězů zářijového turnaje – protože počasí nedovolilo v září dohrát přebor klubu ve čtyřhrách, došlo k určení vítěze losem. Pamětní talíře pro vítěze převzal pár Roman Vašut a Zdeněk Chvátal.

 

6. Zpráva mandátní komise
Zprávu přednesl Zdeněk Janalík. Na VH bylo přítomno 47 delegátů. VH je schopna se usnášet.

 

7. Volba členů VV a KK a předsedy TC
VV: Zdeněk Janalík, Lubomír Jurášek st., Miroslav Páleník st., Vladimír Jirsa, Jan Novák, Roman Vašut, Miroslav Pánek

Pro: 47
Proti:
Zdržel se:

Předseda: Jan Novák
Pro: 47
Proti:
Zdržel se:

KK: Jiří Doležel, Miloslav Růžička, Dušan Leško
Pro: 47
Proti:
Zdržel se:

Schůzi i nadále vedl Z. Janalík, kterého tímto pověřil nový předseda.

 

8. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2020
Protinávrh J. Žeravy na zvýšení členských příspěvků neprošel.

Byl schválen původní návrh

schvaluje pronájem kurtů nečlenům klubu:

čtyřhra 160 Kč / 1 hod. a kurt (4 hráči nečlenové po 40 Kč)
Nečlen platí za pronájem, i když hraje se členem TC.

 

9. Plán práce na rok 2019
Nově zvolený předseda spolku seznámil přítomné s tím, že bude udržena příjemná atmosféra v klubu. Časový prostor na kurtech se má zlepšit po jednání s městem a s žopskými tenisty, kdy se ukazuje šance lépe využít žopské antukové dvorce. Zatím ale není jasné financování jejich údržby a stříkání. V budoucnu budeme lépe využívat webových stránek klubu. Zvýšení příspěvků členů není zatím aktuální. Dvorce bude vhodné doplnit osvětlením a zavěšením sítí mezi kurty. Financovánílze vylepšit získáním sponzorů a dotací.

Turnaje spolku:

Údržba areálu:
běžná údržba
a dále dle finančních možností

 

10. Přihlášení družstev do soutěží ČTS
St. žáci
Dospělí

 

11. Diskuse

 

12. Schválení návrhu usnesení
K navrženým usnesením nebyly vzneseny připomínky.

 

13. Ukončení VH
Z. Janalík poděkoval všem účastníkům VH za práci ve prospěch TC. Oficiální jednání VH bylo ukončeno v 19,30 hod. a pokračovalo neformálním posezením.